ΝΕΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Νεα μελέτη του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ σε συνεργασία με το Ινστιντουτο Χημικών Διεργασιών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, δημοσιέυτηκε και έχει ως θέμα την συγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες για την τρέχουσα χειμερινή περίοδο 2023-2024.

Η έρευνα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδια΄φερον, εφόσον υπολογίζει το κόστος θερμικής ενέργειας (€/kWhth ) ανά τεχνολογία, και γενικά είναι μια πολυπαραγοντική ερευνα. Δεν μπορούσαν να παραλειφθούν παράγοντες όπως για παράδειγμα η κρατική (κλιμακωτή) επιδότηση Ταμείου Ενεργειακ΄ής Μετάβασης (ΤΕΜ), ή η τιμή του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας (€/kWhel) υπολογιζόμενη ως η μέση τιμή των χρεώσεων προμήθειας του Οικιακού Τιμολογίου Γ1 της ΔΕΗ. Ταυτόχρονα, κάθε τεχνολογία σύγχρονη ή μή καθορίστηκε για διαφορετικές συνθήκες όπως ε΄ίναι η Κλιματική Ζώνη.

Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι οτι η θέρμανση με χρήση αντλίας θερμότητας αέρα-νερού και με χ΄ρήση λέβητα ατομικού φυσικού αερίου συμπύκνωσης, παρουσιάζει παρόμοια έτη απόσβεσης ως επένδυση, αφού και οι δ΄ύο τεχνολογίες είναι οι πλέον σύγχρονες της τελευταίας πενταετίας. Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στο ρίσκο “που συνοδεύει την επιλογή ενός συστήματος θέρμανσης με λέβητα συμπύκνωσης Φ.Α. για την ικανοποίηση των θερμικών αναγκών ενός μέσου νοικοκυριού είναι κάτι που οφείλει και πρέπει να επισημανθεί, δεδομένων των ευμετάβλητων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά Φ.Α. μέχρι και σήμερα.” 1 Έτσι, η αντλία θερμότητας αέρα-νερο΄ύ αποτελεί την βέλτιστη επιλογή για την θέρμανση ενός μέσου νυκοκοιριού. Το ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζει την “σύγκριση μοναδιαίου κόστους θερμικής ενέργειας (€/kWhth) ανά είδος θερμικού συγκροτήματος για τις χειμερινές σεζόν 2022-2023 & 2023-2024, αντίστοιχα για τις Θερμικές ανάγκες μέσου νοικοκυριού περί τις 3.000 kWhth/4μηνο ή ισοδύναμα 4.500 kWhth/σεζόν”2 :

Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΟΥΛ μπορεί να διαθέσει όλες τις τεχνολογίες θέρμανσης, με προτίμηση στις αντλίες θερμότητας αέρος-νερού αλλά και σε λέβητες φυσικού αερ΄ίου συμπύκνωσης, πάντα των πιο αξιόπιστων εταιρειών.

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη μελέτη πατώντας εδώ.

  1. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://news.b2green.gr/wp-content/uploads/2023/12/M%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%9C%CE%A0-2023-2024-Dec-23.pdf ↩︎
  2. ↩︎

Leave a Comment